Eticki kodeks

Na temelju članka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine„ broj 87/08.) i članka 184. Statuta Gimnazije Daruvar u suradnji s nastavničkim vijećem, Školski odbor Gimnazije Daruvar na sjednici održanoj 29.prosinca 2009. godine donosi:

ETIČKI KODEKS NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

U GIMNAZIJI DARUVAR

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etičkim kodeksom propisuje se skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i ponašanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati neposredni nositelji odgojno obrazovne djelatnosti u Gimnaziji Daruvar (u daljnjem tekstu: Škola).

Izrazi u ovom Etičkom kodeksu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose na sve osobe: muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Etičkim kodeksom uređuju se obveze i prava neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti (dalje u tekstu: nastavnici i stručni suradnici), odnos nastavnika i stručnih suradnika prema učenicima, odnos nastavnika i stručnih suradnika prema roditeljima, strankama i ostalim radnicima škole, primjereni način ophođenja i odijevanja u Školi, druge odredbe ponašanja u školskom okruženju i neposrednom odgojno – obrazovnom radu te posljedice kršenja ovog Etičkog kodeksa.

ZAŠTITA OSOBNOG POLOŽAJA I OBAVLJANJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

Članak 3.

Na obavljanje poslova i ponašanje u Školi primjenjuju se načela:

 1. Načelo poštivanja propisa i pravnog poretka Republike Hrvatske

Nastavnici i stručni suradnici trebaju poštovati pozitivne propise i pravni poredak Republike Hrvatske i svojim radom i ponašanjem omogućavati primjenu propisa prema svima u Školi pod jednakim uvjetima.

 1. Načelo poštovanja dostojanstva osobe

Nastavnici i stručni suradnici trebaju poštovati dostojanstvo svih osoba s kojima su u doticaju prigodom obavljanja poslova.

Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo tražiti poštovanje svoje osobnosti od svih s kojima su u doticaju.

 1. Načelo zabrane diskriminacije

Svima je u Školi u svakom obliku zabranjeno izražavanje diskriminacije prema rasi ili etičkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u građanskoj udruzi, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

 1. Načelo jednakosti i pravednosti

Nastavnici i stručni suradnici trebaju se prema trećima ponašati na način koji isključuje svaki oblik neravnopravnosti, zloporabe, zlostavljanja, uznemiravanja ili omalovažavanja.

Nastavnici i stručni suradnici ne smiju osobne interese pretpostaviti objektivnom prosuđivanju i profesionalnom obavljanju poslova.

 1. Načelo samostalnosti nastavnog i drugoga stručnog rada

Nastavnicima i stručnim suradnicima se jamči pravo autonomnog djelovanja u izvođenju nastave i drugom stručnom radu u skladu s propisima, nastavnim planom i programom, nacionalnim i školskim kurikulumom.

 1. Načelo sudjelovanja u društvenim procesima

Nastavnici i stručni suradnici se trebaju organizirano uključiti u društvene procese, sudjelovati u rješavanju problema u zajednici i svojim doprinosom utjecati na pozitivne promjene u društvu.

 1. Načelo profesionalnosti

Nastavnici i stručni suradnici, trebaju prema obilježjima svoje struke odgovorno, savjesno i nepristrano ispunjavati obveze prema učenicima, roditeljima, skrbnicima i drugim građanima.

 1. Načelo slobode mišljenja i izražavanja

U svim područjima života i rada u Školi se potiče i podržava sloboda mišljenja i izražavanja.

 1. Načelo razvoja osobnih mogućnosti

Svakom nastavniku i stručnom suradniku jamči se stjecanje novih znanja te razvoj osobnih potencijala putem cjeloživotnog učenja u skladu s društvenim mogućnostima.

 1. Načelo zaštite okoliša i skrbi za održivi razvoj

U Školi se sve djelatnosti trebaju obaviti u skladu s međunarodnim i domaćim standardima za zaštitu okoliša i održivog razvoja zajednice i društva.

ODNOS NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA PREMA UČENICIMA

Članak 4.

Učenike treba odgajati i obrazovati u skladu s temeljnim ljudskim vrijednostima: istine, mira ispravnog postupanja, ljubavi i nenasilja, prema načelu postizanja sklada misli, riječi i djela, u čemu nastavnici i stručni suradnici trebaju biti primjer i uzor učenicima.

Članak 5.

Kod učenika treba poticati slobodan, odgovoran i ozbiljan pristup učenju uz primjenu najboljih stručnih, profesionalnih i znanstvenih metoda.

Učenike treba motivirati za učenje i druge oblike stvaralaštva, poticati na izražavanje vlastitog mišljenja te kod njih razvijati samopouzdanje.

Članak 6.

Nastavnici trebaju biti objektivni i nepristrani pri ocjenjivanju učenika uz obvezu suzdržavanja od svih postupanja kojima bi se određeni učenici preferirali, a kod druge djece stvarao osjećaj manje vrijednosti i ljubomore.

Članak 7.

Dužnost je nastavnika i stručnih suradnika uvažavati i prihvaćati učenike s različitim sposobnostima i interesima i omogućiti im odgovarajući intelektualni, emocionalni, moralni i duhovni razvitak u skladu s njihovim mogućnostima.

Članak 8.

Kod učenika treba razvijati domoljublje, svijest o nacionalnoj pripadnosti i svim vrednotama povijesne, kulturne i etičke baštine Republike Hrvatske.

Članak 9.

Učenike treba odgajati da poštuju i uvažavaju sve osobe bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost u skladu s etičkim načelima, humanosti i čovjekoljublju.

Članak 10.

Zabranjeno je fizičko kažnjavanje učenika te svaka metoda psihološkog pritiska kojom se učenik dovodi u ponižavajući položaj ili se njime stvara osjećaj manje vrijednosti ili povrede dostojanstva učenika.

Zabranjeno je kažnjavanje neposluha učenika udaljavanjem iz razreda, osim ako su udaljeni iz razloga što su upućeni stručnoj službi ili ravnatelju škole.

Članak 11.

Kod saznanja o bilo kakvom obliku fizičkog ili psihičkog nasilja nad učenicima ili bilo kojem drugom društveno neprihvatljivom ponašanju koje može štetiti razvoju i tjelesnom ili psihičkom integritetu djeteta, nastavnik i stručni suradnik dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti ravnatelja škole, koji je o tome obvezan izvijestiti nadležne institucije.

Članak 12.

U obavljanju odgojno obrazovne struke nastavnici i stručni suradnici dužni su osobito brižno postupati sa svim informacijama kojima raspolažu o učenicima ili njihovim obiteljima uz obvezu da svi ti podaci predstavljaju profesionalnu tajnu.

Dužnost čuvanja službene i profesionalne tajne obvezuje i nakon prestanka rada u školi, osim u situacijama kada je to odredbama posebnih zakona propisano, odnosno u postupcima pred nadležnim tijelima.

ODNOS NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA PREMA RODITELJIMA, SKRBNICIMA

Članak 13.

Nastavnici i stručni suradnici trebaju imati suradničke i suodgovorne odnose s roditeljima odnosno skrbnicima učenika.

Članak 14.

Na zamolbu ili zahtjev roditelja ili skrbnika učenika, dužni su ga primiti na razgovor te saslušati ako se time ne remeti redoviti nastavni proces.

U vrijeme predviđeno za informacije nastavnik je dužan biti dostupan svim roditeljima zainteresiranima za razgovor.

Članak 15.

Odnos nastavnika i stručnog suradnika prema roditeljima ili skrbnicima treba biti tolerantan uz obvezu uvažavanja stavova roditelja ili skrbnika, vodeći računa o dobrobiti djeteta.

Članak 16.

Nastavnici su dužni izvješćivati roditelje o uspjehu učenika, ponašanju i aktivnostima učenika te izostancima s nastave.

ODNOS NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA MEĐUSOBNO, PREMA STRANKAMA I DRUGIM RADNICIMA ŠKOLE

Članak 17.

Međusobni odnos nastavnika i stručnih suradnika treba biti suradnički, temeljiti se na međusobnom poštovanju, kolegijalnosti, uvažavanju, međusobnoj pomoći i suradnji te profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.

Članak 18.

Odnos nastavnika i stručnih suradnika prema radu i radnim obvezama mora biti stručan i profesionalan.

Članak 19.

Nastavnici i stručni suradnici dužni su uzdržavati se od ponašanja kojima mogu povrijediti stručni ugled ili način rada drugog nastavnika, stručnog suradnika ili drugog radnika škole.

Kod ukazivanja na određena postupanja ili ponašanja drugih nastavnika, stručnih suradnika odnosno ostalih radnika škole treba postupati korektno i obazrivo, pazeći da se primjedbom ili kritikom ne povrijedi ugled ili dostojanstvo osobe na čiji se rad ili postupanje ukazuje.

Članak 20.

Prema strankama nastavnici i stručni suradnici obvezni su ponašati se kulturno i susretljivo i dati im svaku informaciju kojom raspolažu, odnosno uputiti ih nadležnoj osobi ili tijelu.

Članak 21.

Ophođenje s učenicima, roditeljima, radnicima škole te svim drugim osobama s kojima nastavnici i stručni suradnici svakodnevno komuniciraju treba biti kulturno, uljudno i na razini profesije koju obavljaju.

ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 22.

Za praćenje primjene odredaba etičkog kodeksa i ispunjavanja obveza iz etičkog kodeksa u Školi se osniva etičko povjerenstvo.

Članak 23.

Etičko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i članove povjerenstva imenuje ravnatelj prema prijedlogu nastavničkog vijeća. Mandat etičkog povjerenstva je dvije godine.

Članak 24.

Pitanja iz svoje nadležnosti etičko povjerenstvo rješava zaključkom.Zaključak iz stavka 1. ovoga članka etičko povjerenstvo donosi jednoglasno.

Članak 25.

Etičko povjerenstvo na kraju mandata dostavlja ravnatelju izvješće o svom radu.

PRITUŽBE ZBOG KRŠENJA ODREDABA ETIČKOG KODEKSA

Članak 26.

Nastavnik, roditelj, skrbnik i drugi građanin koji smatra da je neki od obveznika primjene etičkog kodeksa postupio suprotno odredbama kodeksa, može dostaviti svoju pritužbu etičkom povjerenstvu.

Pritužba se može podnijeti u pisanom obliku ili u zapisnik u tajništvu Škole.

Članak 27.

Pritužba iz članka 28.mora sadržavati podatke:

 • o opisu činjeničnog stanja

 • o odredbama etičkog kodeksa koje su činjenjem ili propuštanjem povrijeđene.

Članak 28.

Pritužbu podnositelja etičko povjerenstvo treba riješiti i svoj zaključak u pisanom obliku dostaviti podnositelju u roku do 30 dana od dana primitka pritužbe.

UPOZNAVANJE S ODREDBAMA ETIČKOG KODEKSA

Članak 29.

Etičkog kodeksa dužni su se pridržavati svi nastavnici i stručni suradnici koji su na dan stupanja na snagu ovog Kodeksa u radnom odnosu u školi.

Ravnatelj Škole ili radnik kojega ravnatelj ovlasti, dužan je svaku osobu s kojom je sklopljen ugovor o radu upoznati s odredbama ovoga etičkog kodeksa prije početka rada u Školi.

OSTALE ODREDBE

Članak 30.

Osobni izgled nastavnika i stručnih suradnika mora biti služben i ozbiljan.

Odjeća nastavnika i stručnih suradnika treba biti čista, uredna, umjerenih krojeva, primjerena pozivu koji obavljaju.

Odjeća kod žena ne smije biti uska i kratka, kao niti neprimjereno otkrivati dijelove tijela, kako ne bi negativno djelovala na pažnju učenika.

Članak 31.

Nastavnici i stručni suradnici dužni su čuvati dignitet struke i izvan radnog vremena u školi primjerenim i dostojanstvenim ponašanjem.

Članak 32.

Apsolutno su zabranjena sva neprihvatljiva ponašanja: diskriminacija, uznemiravanje, spolno ili verbalno uznemiravanje, uzimanje alkoholnih i sličnih napitaka, pušenja ili konzumiranja opojnih sredstava.

Povreda odredbi ovog Kodeksa smatra se lakšom ili težom povredom profesionalnih obveza, za koje osoba treba odgovarati u skladu sa zakonskim odredbama.

JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

Članak 33.

Ovaj etički kodeks ističe se u zbornici Škole.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 34.

Ovaj etički kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednica Školskog odbora:

__________________________

Klasa: 012-04/09-01/01

Urbroj: 2111-24/01-09-2

Daruvar, 29.prosinca 2009.