Pravilnik o kućnom redu

Na temelju članka 184. Statuta Gimnazije Daruvar, članka 58. i 118.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08), u suradnji s nastavničkim vijećem Školski odbor na sjednici održanoj 29.prosinca 2009. donosi:

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red u Gimnaziji Daruvar ( u daljnjem tekstu: Škola ).

Članak 2.

Kućnim se redom u Školi utvrđuje:

1. radno vrijeme,

 1. pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru,

 2. pravila međusobnih odnosa učenika,

 3. pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,

 4. pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,

 5. način postupanja prema imovini.

Članak 3.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve osobe tijekom njihova boravka u školi.

S odredbama ovoga pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike.

Ovaj pravilnik obvezno se ističe na vidljivom mjestu kod ulaza u Školu.

RADNO VRIJEME

Članak 4.

Radno vrijeme Škole je od je od 6:00 do 20:00 sati .

Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru škole tijekom radnog vremena Škole.

Članak 5.

Redovna nastava u školi održava se u jutarnjem turnusu i počinje u 8 sati.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti si posla prema rasporedu radnog vremena.

Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

Članak 6.

Školska zgrada je zatvorena u vrijeme trajanja nastave.

Od 06:00 ulaz učenika u školu omogućen je otvaranjem glavnih ulaznih vrata radnim danom škole do 08:10, nakon čega se vrata zatvaraju. Kasniji ulaz učenicima je moguć uz predočenje učeničke iskaznice ili osobne iskaznice. Za učenike koji nemaju iskaznicu zaštitar zaprima potrebne osobne podatke, evidentira učenike i pušta ih u školu.

Ulaz djelatnika škole omogućen je korisničkim karticama, koje se prislone na uređaj koji se nalazi kod svih ulaznih vrata i vrata se automatski otvore.

Članak 7.

Nedjeljom i za vrijeme blagdana, školska zgrada je u pravilu zatvorena.

U izuzetnim slučajevima odobrenje za otvaranje školske zgrade u ove dane daje ravnatelj.

Članak 8.

Tijekom velikog odmora glavni ulaz u školu je otvoren, dok su tijekom malih odmora svi ulazi u školi zatvoreni i pod nadzorom su zaštitara.

OTKLJUČAVANJE ZGRADE I DRUGIH PROSTORIJA

Članak 9.

Ključevi ulaznih vrata nalaze se kod spremačice, a ključevi ostalih prostorija u zbornici i u tajništvu Škole.

Članak 10.

Na početku radnog vremena spremačica otključava ulazna vrata.

Kancelarije i ostale prostorije otključavaju se prije početka radnog vremena.

Članak 11.

Kancelarije i ostale prostorije zaključava spremačica nakon čišćenja.

Prije zaključavanja spremačica obavezno provjerava da li su svi prozori zatvoreni i učvršćeni.

ULAZ STRANIH OSOBA U ŠKOLSKU ZGRADU

Članak 12 .

Svaka osoba koja u školsku zgradu dolazi radi obavljanja službenih poslova obavezno se mora prijaviti na ulazu u školu zaštitaru.

Nakon što zaštitar utvrdi svrhu dolaska osobe u školu upućuje ju u prostoriju u kojoj se nalazi djelatnik kojeg treba.

Za vrijeme trajanja nastave nije dozvoljeno upućivanje druge osobe na razgovor s nastavnikom koji se nalazi na satu ili djelatniku koji je na sjednici ili sastanku.

Članak 13 .

Zaštitar je dužan od stranih osoba zatražiti osobnu iskaznicu i upisati njen broj u knjigu dežurstva. Nakon izlaska dužan je vratiti osobi osobnu iskaznicu.

Članak 14 .

Djelatnici i učenici prema osobama koje dolaze u školu moraju biti pažljivi, susretljivi i uslužni.

Članak 15.

Pojedinačne ili grupne posjete u cilju razgledavanja i upoznavanja sa školom, odobrava ravnatelj.

Razgovor s posjetiteljima u cilju upoznavanja s radom škole vodi ravnatelj ili djelatnik koga on odredi.

Članak 16.

Roditelji učenika ili staratelji mogu doći u školu samoinicijativno ili na poziv predmetnog nastavnika, ravnatelja ili razrednika.

Razgovor se može obaviti u radno vrijeme, izuzev slučaja kada je nastavnik na satu ili se djelatnik kojem se roditelji žele obratiti nalazi na sjednici.

Razrednik je dužan odrediti dane u tjednu kada će on ili predmetni nastavnik obavljati razgovor s roditeljima učenika.

Članak 17.

Ne dozvoljava se obavljanje privatnih ili službenih razgovora s nastavnikom poslije datog znaka za početak nastavnog sata, a za vrijeme trajanja nastave ne može se ulaziti u učionicu.

Članak 18.

Roditelji koji su došli u školu u tijeku trajanja nastave, a nastavnik ili drugi djelatnik s kojim želi razgovarati se nalaziti u učionici, sačekati će u hodniku.

Razgovori roditelja s nastavnicima obavljaju se isključivo u prostorijama škole.

Članak 19 .

Nastavnicima nije dozvoljeno u razred na nastavni sat dovoditi strane osobe.

PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI, UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU

Članak 20 .

Učenici dolaze u školu prema rasporedu sati i rasporedu rada slobodnih i drugih aktivnosti i to najmanje 10 minuta prije početka nastave, a u učionice ulaze na znak zvona, 5 minuta prije početka.

Učenici putnici zadržavaju se u holu.

Članak 21.

U prostorijama škole učenici mogu boraviti samo u vrijeme održavanja nastave prema rasporedu sati određenog razreda i drugih aktivnosti u kojima neposredno sudjeluju.

Svaku drugu upotrebu korištenja prostorija škole odobrava ravnatelj.

Članak 22.

Po završetku posljednjeg nastavnog sata, odnosno rada grupe ili druge aktivnosti učenici su dužni napustiti prostorije škole najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza

Članak 23.

Pri ulazu u zgradu učenici brišu obuću i bez guranja ulaze u svoje učionice.

Nakon ulaska u učionicu svaki učenik dočekuje nastavnika na svom mjestu u klupi pripremljen za sat koji po rasporedu slijedi.

Ulazak i izlazak nastavnika i drugih osoba u učionicu učenik pozdravlja ustajanjem.

Učenici izuzetno ne pozdravljaju ustajanjem kada je u tijeku izrada pismenih uradaka.

Članak 24.

Učenici su dužni:

 • redovito pohađati nastavu i izvršavati druge školske obveze,

 • dolaziti uredani u školu,

 • savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,

 • njegovati humane odnose među učenicima, nastavnicima i drugim radnicima škole,

 • čuvati i održavati čistima imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika škole,

 • poštovati pravila školskog života i rada,

 • pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja,

 • ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih i škole u cjelini.

Članak 25.

Za vrijeme trajanja sata učenik ne može napustiti prostoriju osim u posebnom slučaju i to po odobrenju nastavnika.

Po odobrenju razrednika, predmetnog nastavnika ili ravnatelja učenik može napustiti nastavu ukoliko za to ima opravdani razlog, a potrebno je doći u tajništvo po dozvolu za izlazak iz škole, koju učenik na izlazu predaje zaštitaru.

Članak 26.

Nakon ulaska nastavnika u razred, učenicima nije dozvoljen ulazak u razred. Izuzimaju se učenici putnici kada kasni vlak ili autobus, u tom slučaju zajedno ulaze svi putnici.

U kabinete i praktikume učenici ulaze zajedno s nastavnikom.

Članak 27.

Učeniku nije dozvoljeno da mijenja radno mjesto prije ili u tijeku sata, osim po dopuštenju razrednika, odnosno predmetnog nastavnika.

Svako neopravdano izostajanje učenika na nastavi razrednik je dužan evidentirati.

Članak 28.

Tijekom nastave treba biti radna atmosfera.

Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, dužan je to pokazati dizanjem ruke.

Učenik kojeg je učitelj prozvao, dužan je ustati.

Članak 29 .

Učenik ne smije za vrijeme nastave koristiti mobitel, uređaj za slušanje glazbe i druge

slične uređaje.

Članak 30 .

Po isteku nastavnog sata nastavnik na znak školskog zvona prekida rad.

Nije dozvoljeno produžavati školski sat poslije zvona.

Članak 31.

Dužina trajanja nastavnog sata i školskih odmora uređuje se školskim zvonom.

Članak 32.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati.

Odmori između nastavnih sati traju 5 minuta, a veliki odmor između trećeg i četvrtog sata 20 minuta. Početak i završetak nastavnog sata najavljuje se školskim zvonom. Pored toga uvodi se i pripremno zvono 5 minuta prije prvog i četvrtog sata.

Za vrijeme malih odmora učenici ne napuštaju zgradu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti van školske zgrade, u okolišu škole.

Članak 33 .

Razrednik u svom razredu određuje po dva redara u svakom tjednu, a prema abecednom redu.

Redari dolaze na nastavu 15 minuta prije prvog sata i dužni su:

 • pripremiti učionicu za nastavu, obrisati ploču i donesti prema potrebi nastavna sredstva i pomagala,

 • prijavit nastavnicima početkom svakog nastavnog sata nenazočne učenike,

 • izvijestiti o nađenim predmetima nastavnika, a predmete ( knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose u tajništvo škole,

 • pregledati inventar i o oštećenju obavijestiti dežurnog nastavnika,

 • nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostalog inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju dežurnog nastavnika ili tajnika.

Članak 34 .

U slučaju da nastavnik nije došao u učionicu, a zamjena odsutnog nastavnika nije prethodno određena, učenici ostaju u učionici na svojim mjestima do dolaska drugog nastavnika ili drugog djelatnika škole.

Ako po isteku deset minuta od početka nastavnog sata nitko od djelatnika škole ne dođe redar je dužan obavijestiti dežurnog nastavnika, ravnatelja ili prisutnog nastavnika u zbornici.

Tek po odobrenju djelatnika škole, ako zamjena nije određena, učenici mogu napustiti učionicu.

Članak 35.

Ako se učenik treba žaliti na bilo koji postupak obratit će se svom razredniku, dežurnom nastavniku, a u težim slučajevima ravnatelju škole.

Članak 36.

U prostoru škole zabranjeno je:

– pušenje u školi i školskom dvorištu,

 • nošenje oružja

 • pisanje po zidovima i inventaru škole

 • bacanje otpadaka po hodnicima, učionicama, kroz prozor, u sanitarni čvor i druge prostorije, izvan koševa za otpatke,

 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava,

 • zadržavanje u hodnicima, ispred učionica i drugih radnih prostorija,

 • stvaranje buke, galame, trčanje hodnicima i stepenicama,

 • uvođenje pasa i drugih životinja,

 • lomljenje stolica i stolova, jer svaku počinjenu štetu nadoknađuje počinitelj, a ako se ne utvrdi počinitelj štetu će nadoknaditi cijeli razred,

– promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja

 • igranje igara na sreću i sve vrste kartanja

 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju,

 • unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja

IZOSTANCI UČENIKA

Članak 37 .

Redovno školovanje podrazumijeva uredno pohađanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, te redovito obavljanje ostalih poslova.

Izostanke s nastave odnosno zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su dužni opravdati (liječničkom potvrdom, ispričnicom roditelja, ostalim valjanim potvrdama i sl.).

Opravdani izostanci su: bolest učenika, smrtni slučajevi u obitelji, iznimne obiteljske prilike, prometni zastoji i prekidi, elementarne nepogode i sl.

Ako učenik izostane zbog opravdanog razloga, dužan je obavijestiti razrednika u tijeku tri dana o razlogu izostanka.

Članak 38.

Učenik može izostati s nastave prema odobrenju:

 • nastavnika s njegovog sata

 • razrednika do tri (3) radna dana

 • ravnatelja do pet (5) radnih dana

 • nastavničkog vijeća više od sedam (7) radnih dana

Članak 39.

Ukoliko učenik izostane neopravdano deset sati, razrednik je dužan pozvati roditelje i upozoriti ih u smislu članka 102. Statuta škole, kojim učenik preko trideset neopravdanih izostanka prestaje biti učenik ove škole.

PONAŠANJA UČENIKA IZVAN ŠKOLE

Članak 40.

Učenici van škole dužni su se ponašati kulturno čime ne narušavaju ugled škole.

Članak 41.

Nije dozvoljeno konzumiranje alkohola, opojnih droga i ostalih konzumenata kojima se nanosi šteta organizmu i javljaju nepoželjne posljedice.

PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

Članak 42.

U međusobnim odnosima učenici:

  • trebaju pružati pomoć drugim učenicima Škole,

  • trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima,

  • dužni su omogućiti drugim učenicima da iznose svoje mišljenje,

  • trebaju informirati druge učenike o događajima u Školi,

  • ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave,

  • mogu predlagati osnivanje učeničkih udruga,

  • trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost,

  • mogu ustrojavati razne oblike kulturno-umjetničkih, športskih i drugih sadržaja.

Članak 43.

Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvrjedama, širenjem neistina i sl.

U slučaju međusobnog spora učenici su dužni zatražiti pomoć razrednika ili dežurnog nastavnika.

PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I RADNIKA ŠKOLE

Članak 44.

Učenici su dužni uljudno se odnositi prema nastavnicima i drugim radnicima

Učenici oslovljavaju nastavnike i druge djelatnike škole s «gospođo, gospodine profesore», odnosno «gospođo, gospodine».

Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata.

Članak 45.

Učenik pozdravlja svakog djelatnika škole bez obzira da li mu predaje ili ne u školskom prostoru i izvan njega.

Članak 46.

Kod ulaska u Školu ili izlaska iz Škole učenici trebaju dati prednost starijim osobama.

Članak 47.

Učenici smiju samo uz dopuštenje ulaziti u zbornicu.

Kod ulaska u učionicu ili drugi prostor u kojemu se tada održava nastava, učenik prvo treba pokucati, a zatim tiho ući i priopćiti nastavniku razlog dolaska. Zadaću zbog koje je došao, može obaviti uz odobrenje nastavnika.

Članak 48.

Imenik učenika i dnevnik rada na nastavu i s nastave mogu nositi samo nastavnici. Učenicima nije dopušteno nositi na nastavu i s nastave dnevnik rada i imenik učenika.

Nikome nije dopušteno iznošenje imenika učenika i dnevnika rada izvan Škole.

Članak 49.

Nastavnik ne smije za vrijeme nastave narediti učeniku da izađe iz učionice.

Zabranjeno je kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave.

PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

Članak 50 .

Radni red u trajanju nastavnog dana osigurava zaštitar, dežurni nastavnici i učenici.

Članak 51.

Raspored dežurstava razreda, odnosno učenika i nastavnika određuje ravnatelj, odnosno razrednik.

Raspored dežurstva nastavnika utvrđuje se na način koji odredi nastavničko vijeće.

Članak 52.

Dežurni nastavnik ima sljedeća prava i dužnosti:

 • dolazi na nastavu 15 minuta prije nastave,

 • vodi brigu o redovnom održavanju nastave i ostalog rada u tijeku nastavnog dana,

 • pomaže rad dežurnih učenika,

 • obavlja i druge poslove u cilju osiguranja normalnog rada.

Članak 53.

Dežurstvo obavljaju dva učenika predviđena rasporedom u svakoj školi.

Dežurstvo obavljaju učenici II, III i IV razreda.

Članak 54.

Dužnosti dežurnog učenika su:

 • da se za vrijeme dežurstva nalazi u školskoj zgradi,

 • daje potrebna objašnjenja osobama koja ulaze u zgradu,

 • školskim zvonom oglašava početak i kraj nastave,

 • vodi evidenciju o ulascima stranih osoba u školu,

 • za vrijeme dežurstva oslobođen je nastave,

 • dolazi u školu najmanje 15 minuta prije početka nastave.

Članak 55.

Dežurni vodi knjigu dežurstva.

U knjigu dežurstva upisuju se podatci koje odredi ravnatelj.

Članak 56.

Na mjestu dežurstva na vidljivom mjestu moraju se istaknuti brojevi telefona policije, vatrogasaca, hitne pomoći i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Članak 57.

U Školi je svakome zabranjeno izražavanje diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Svatko tko kod drugih uoči postupanje suprotno stavku 1. ovoga članka, treba svoje saznanje priopćiti pučkom pravobranitelju.

Članak 58.

U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugoga neprimjerenog ponašanja.

Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovoga članka.

Od osobe koja i nakon upozorenja iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem zabrane iz stavka 1. ovoga članka, treba zatražiti da se udalji iz prostora protupravnog činjenja.

Ako se osoba ne udalji iz prostora protupravnog činjenja za pomoć se treba obratiti najbližoj policijskoj postaji.

POSTUPANJE PREMA IMOVINI

Članak 59.

Radnici, učenici i druge osobe koje borave u Školi, dužne su se skrbiti o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.

Članak 60.

Radnici i učenici moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti ravnatelju ili tajniku.

Članak 61 .

Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, isključiti električne aparate.

Članak 62.

Učenici su dužni čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva, a knjige posuđene u knjižnici pravodobno neoštećene vratiti.

Članak 63.

Kod napuštanja školskog prostora radnici i učenici trebaju ponijeti svoje stvari.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari osoba iz stavka 1. ovoga članka tijekom njihova boravka u školskom prostoru.

Članak 64.

Radnici, učenici i druge osobe odgovorne su za štetu koju učine na imovini Škole prema Zakonu o obveznim odnosima.

ODRŽAVANJE REDA

Članak 65.

Učionice i druge radne prostorije koriste se prema namjeni, na osnovi rasporeda utvrđenog godišnjim planom i programom.

Članak 66.

Sve prostorije škole moraju se čistiti i uredno održavati.

Naročita pažnja posvećuje se održavanju čistoće u holu, hodnicima i sanitarnim čvorovima.

UNOŠENJE I IZNOŠENJE MATERIJALA I DRUGIH PREDMETA IZ ŠKOLE

Članak 67.

Zabranjeno je djelatnicima škole i učenicima da iz školske zgrade iznose materijal i sredstva koja pripadaju školi.

Članak 68.

Za iznošenje materijala i predmeta u službene svrhe potrebna je dozvola ravnatelja.

Članak 69.

Djelatnik koji iznosi iz škole materijal i predmete po dozvoli ravnatelja, dužan je potpisati revers tajniku.

KRŠENJE ŠKOLSKOG REDA

Članak 70 .

Postupanje prema odredbama ovog pravilnika sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika škole.

Radnik koji postupi suprotno odredbama ovog pravilnika, odgovoran je za povredu radne obveze.

Učenici su odgovorni prema Statutu škole, te prema općim aktima.

Osobe koje za vrijeme boravka u Školi prekrše školski red, odgovorne su za štetu koju pretrpi škola.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71 .

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu od 27.12.2007.

Članak 72.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

Klasa: 012-04/09-01/01
Urbroj: 2111-24/01-09-1
Daruvar, 29.prosinca 2009.

Predsjednica Školskog odbora
Romana Bakarić, prof.